language BGENDERU

Улична канализация за к.к. Слънчев Бряг – Запад и Инджекьойско блато и напорен тръбопровод към ПСОВ

Възложител е ФОРТ НОКС ООД. Гравитачният колектор е изпълнен с GRP тръби DN600 1050м, DN700 – 1200 м, а напорният тръбопровод е изпълнен с чугунени тръби DN450 с защитно ПЕ покритие и ПЕВП тръби OD500 с обща дължина 2900м.