language BGENDERU

Изграждане на станция за препомпване на битово-фекални води от терминали на пристанище Бургас–Запад

Възложител е ДП „Пристанищна инфраструктура“. Обектът включва изпълнението на 1568м гравитачна канализация от ПЕВП тръби с диаметри от ф160 до ф500 и 2568м напорна канализация от ПЕВП тръби с диаметри от ф90 до ф140, както и 4 канални помпени станции и хоризонтални сондажи под ж.п. линия „София-Бургас“ с диаметри ф700 (L=100м) и ф200. Изкопът е изпълнен при непрекъснато водочерпение и използване на метално инвентарно укрепване.