language BGENDERU

Външни ВиК връзки за търговски комплекс "Галерия Бургас"

Възложител е „Галерия Бургас“ АД. Обектът включва строителството на промишлен и битов водопровод с обща дължина 284м, 144м битова канализация и 142м инсталационен колектор / дъждозадържателен резервоар със сечение 240/240. При изграждането на колектора се използва метално инвентарно укрепване плъзгащ тип за дълбочина до 6м. Изпълнени са хоризонтални сондажи за дъждовна и битова канализация, питеен и битов водопровод, както и за ел. кабели.